Kennis en informatie

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. residuen van bestrijdingsmiddelen volgt hieronder een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben.

Bij teelt en opslag van groente en fruit kunnen er residuen van bestrijdingsmiddelen achterblijven. Met deze beslisboom kunnen bedrijven in de levensmiddelenindustrie zelf bepalen of zij een melding bij de NVWA moeten doen over een mogelijke overschrijding van de MRL in levensmiddelen.

Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Met de EU Pesticiden Database kunnen gebruikers zoeken naar informatie over werkzame stoffen die worden gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen, maximale residuniveaus (MRL's) in voedingsproducten en noodtoelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen in de lidstaten.

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Op de website van het voedingscentrum staat ook informatie over bestrijdingsmiddelen.

Op de website van het RIVM is informatie over gewasbeschermingsmiddelen te vinden maar ook wordt de Maximale Residu Limiet (MRL) en de Acute Refentie Dosis (ARfD) toegelicht. 

In Nederland houdt de NVWA toezicht op de Maximum Residu Limieten (MRL's) voor levensmiddelen. Dit gebeurd door steekproefsgewijs monsters te nemen bij levensmiddelenexploitanten. De NVWA heeft haar jaarlijkse rapportage van het onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen op levensmiddelen gepubliceerd (periode januari tot en met december 2021).

De EFSA heeft het EU-rapport over residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen 2021 gepubliceerd dat een overzicht bevat van de officiĆ«le controleactiviteiten op residuen van bestrijdingsmiddelen die in de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen worden uitgevoerd. 

Terug naar de bovenkant van de website