Residu monitoringsprogramma

Food Compass zet zich in om door middel van monitoring en data-analyse, inzicht te krijgen in de voedselveiligheid van verse onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. Een belangrijke manier om dit te bereiken is door het opzetten en beheren van een residumonitoringsysteem. Food Compass neemt zo de deelnemende bedrijven de zorg voor residumonitoring uit handen en informeert haar deelnemers over analyseresultaten en ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid. Voor de Nederlandse groenten- en fruitsector is het erg belangrijk om over collectieve en representatieve gegevens te beschikken. Enerzijds om vanuit het totaalbeeld prioriteiten of knelpunten te kunnen vaststellen, anderzijds om bij incidenten goed geïnformeerd en (dus) snel en correct te kunnen handelen.

250_tractor-sprays-pesticides-corn-fields-sunset.jpg

Food Compass is een onafhankelijke stichting. Het feit dat voor de residumonitoring een heldere, transparante systematiek wordt gehanteerd, draagt bij aan de betrouwbaarheid en waarde van de meetgegevens. Voedselveiligheid staat in de monitoring centraal, daarop is de monitoring ingericht. Waar mogelijk wordt de opgebouwde kennis bovendien benut om de dienstverlening aan de deelnemende bedrijven te verbeteren.

Jaarlijks neemt Food Compass in de sectorale monitoring ca. 1.400 monsters van verse groenten, fruit en paddenstoelen. Het monitoringprogramma van Food Compass omvat het totale productassortiment van verse groenten, fruit en paddenstoelen. De hoofdindeling van deze producten komt overeen met de hoofdindeling voor verse groenten, fruit en paddenstoelen uit bijlage I van Verordening (EU) nr. 2018/62. De sectorale risicoanalyse van Food Compass vormt de kern van het residumonitoringsysteem. Op basis van die risicoanalyse vindt de bemonstering plaats. Het is dus een risico gestuurde monstername; van hoog-risico product worden relatief veel monsters genomen. Sinds 2011 wordt er ruimte gelaten voor het ‘expert judgement’ door de Food Compass deskundigen. In het bemonsteringsplan wordt daarom een advies geformuleerd m.b.t. het aantal te nemen monsters per product of per productcategorie. Het deskundigenpanel van Food Compass wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld per productgroep aan te geven of er meer of minder dan het voorgesteld aantal monsters genomen moeten worden. Zodoende kan een bredere ervaring worden benut, als ook ervaringen van andere monitoringsystemen.

Klik hier om te zien welke deskundigen zitting nemen in het deskundigenpanel van Food Compass.

In het portaal van Food Compass zijn alle analyse uitslagen volledig anoniem beschikbaar voor aangesloten deelnemers. Ook ontvangen deze deelnemers jaarlijks een samenvatting inclusief trendanalyse van alle residu analyse resultaten. 

Bedrijven die aan Food Compass deelnemen kunnen de sectorale risicoanalyse gebruiken voor hun bedrijfseigen risicoanalyse. In dat geval kan men de overschrijdingsfactor en het risicogetal benutten in combinatie met het aandeel van het product in het handelsvolume van het bedrijf en de leverancier-specifieke risico’s. Dat dit zinvol kan zijn, blijkt al uit de constatering dat 50% van de normoverschrijdingen bij ruwweg 10% van de productgroepen plaatsvindt.

De risicoanalyse en het bemonsteringsplan 2023 en de bijhorende toelichting zijn voor deelnemers (na inloggen) hier te vinden:

  1. risico-analyse en bemonsteringsplan 2023
  2. toelichting op de risico-analyse en bemonsteringsplan

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de contaminanten hebben we een overzicht gemaakt met een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben. Voor meer informatie hierover klik op de onderstande button 'kennis en informatie'. 

Kennis en informatie

Zijn er vragen naar aanleiding hiervan of wilt u deelnemen aan het onderzoeksprogramma van Food Compass? Neem dan telefonisch contact op via 079-3681168 of stuur uw vraag naar info@foodcompass.nl.

Terug naar de bovenkant van de website