Werkwijze

Hoe werkt Food Compass?

U werkt volgens de hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen of u heeft een eigen HACCP-systeem. U bent hoe dan ook verplicht residuonderzoek uit te voeren. U kunt ervoor kiezen dit niet zelf te doen, maar deel te nemen aan de sectorale monitoring van Food Compass. Maar u kunt natuurlijk Food Compass ook heel goed als aanvulling gebruiken op uw eigen monitoringsplan en daarmee een bijlage leveren aan het sectorale belang van Food Compass.

Wat krijgt u van ons

Voor de contributie die u betaalt worden monsters genomen door een onafhankelijke en geaccrediteerde monsternemer (Kiwa/AQS), zowel voor residu als voor microbiologie. Deze monsters worden naar een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. Van de analyses op residu van gewasbeschermingsmiddelen krijgt u een analyserapport. Voor microbiologie ligt dat anders, omdat dit een onderzoeksprogramma betreft koppelen wij de analyse resultaten niet één op één terug. Elk kwartaal ontvangt u van ons een  kwartaalrapportage waarin een samenvatting wordt gegeven van de analyse resultaten.

Voordelen Food Compass

Het aantal monsters dat per jaar op uw bedrijf wordt genomen wordt bepaald door de (verkoop) omzet van uw bedrijf.

Wanneer monstername?

Food Compass maakt een bemonsteringsschema op basis van een (sectorale) risico-analyse. Dit gebeurt in overleg met een deskundigenpanel en de NVWA. Bij het maken van de risico-analyse wordt onder andere gekeken naar (anonieme) residu-uitslagen uit het recente verleden en naar de residu-uitslagen van de NVWA. Van de deelnemende bedrijven wordt gevraagd het productassortiment bij Food Compass op te geven zodat de monstername van producten kan worden afgestemd op basis van de beschikbaarheid van die producten bij de bedrijven. Gegevens over de locaties en welke monsters op welk bedrijf worden genomen, worden niet aan het deskundigenpanel of de NVWA bekend gemaakt.

Het principe van monitoring betekent niet dat elk bedrijf automatisch maandelijks wordt bezocht. Afhankelijk van het soort product en de beschikbaarheid ervan, worden bedrijven geselecteerd voor monstername. Is er aanvoer van verse, ongesneden groente en fruit op uw bedrijf, dan worden de producten door de onafhankelijke inspectie-instelling Kiwa/AQS bemonsterd. U krijgt kort van tevoren bericht wanneer dit plaatsvindt. De monsters krijgen een uniek monsternummer, zodat u dit zelf kunt koppelen aan andere gegevens over het product (zoals ras, toeleverancier, partij e.d.).

Is er een partij op uw bedrijf waarvan u niet zeker weet of het voldoet aan de voedselveiligheidseisen, of heeft u een afnemer die vraagt om een analyserapport, dan kunt u Food Compass inschakelen voor extra monstername.

Informatie Extra monsters

Wat gebeurt er met de analyseresultaten?

De genomen monsters worden naar een (QS) geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. De analyseresultaten worden anoniem ingebracht in de residudatabank van Food Compass. De residu analyseresultaten worden uiteraard ook teruggekoppeld naar het deelnemende bedrijf. Dit gebeurt per email. Het bedrijf kan via een toegangscode alle resultaten van eigen residu-analyses in het Food Compass portaal zien onder 'analyseresultaten'. Anonieme analyseresultaten van aangesloten bedrijven die tevens bedrijfseigen analyseresultaten delen met Food Compass kan opgevraagd worden in 'Mijn Portal' onder het kopje 'EWRS'.

Informatie Food Compass databank

Overschrijding van de norm?

Bij een overschrijding van de residunorm (MRL) wordt dit direct aan de betreffende Food Compass deelnemer teruggekoppeld. Deze verneemt dan van Food Compass welke stappen moeten worden ondernomen. Food Compass onderzoekt ook of er bij de MRL-overschrijding een mogelijk risico voor de volksgezondheid bestaat. Als dat het geval is dan wordt er een Rapid Alert of Early Warning uitgestuurd met vermelding van type product, herkomstland en aangetroffen stof. Alle Food Compass deelnemers ontvangen dit bericht. Dit bericht is anoniem: de naam van het bedrijf waar de overschrijding is geconstateerd, wordt niet genoemd. Een overzicht van alle MRL-overschrijdingen (dus zonder en met risico voor de volksgezondheid) geeft Food Compass in haar maandelijkse nieuwsbrief.

MRL-databases

De Europese Commissie beheert een pesticiden database waarin te vinden is wat de Europese normen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn. Voor veel werkzame stoffen geven zij ook aan hoe groot de acute giftigheid (ARfD) van een werkzame stof is.

EU Pesticiden Database

In Nederland heeft GroentenFruit Huis het beheer over een portaal waar alle Europese MRL's makkelijk te vinden zijn voor een groot assortiment producten. Ook kan men zelf uitrekenen of een bepaald residu-gehalte een mogelijk risico voor de volksgezondheid veroorzaakt. In het portaal is hiervoor een rekenmodule op basis van het PRIMo3.1 model opgenomen.  Hiermee berekent u het ARfD percentage voor de meest kritische consument in Europa vanuit PRIMo3.1 en daarbij zijn de parameters waaronder de processingfactoren en variabiliteitsfactoren opgenomen die zijn afgestemd in Nederland met de NVWA, het RIVM, het ctgb en VWS. Handelsbedrijven kunnen lid worden via www.groentenfruithuis.nl

Terug naar de bovenkant van de website