Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksHoe werkt Food Compass?
 
U werkt volgens de Hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen of u heeft een eigen HACCP-systeem. U bent hoe dan ook verplicht residuonderzoek uit te voeren. U kunt ervoor kiezen dit niet zelf te doen, maar deel te nemen aan de sectorale monitoring van Food Compass.
 
Wat krijgt u van ons.
Voor de contributie die u betaalt worden monsters genomen, zowel voor residu als voor microbiologie. Deze monsters worden naar een laboratorium gebracht voor analyse. Van de analyses op residu van gewasbeschermingsmiddelen krijgt u een analyserapport. Voor microbiologie ligt dat anders, dit is een onderzoek en daarom krijgt u geen analyserapport. Wel bellen wij u als een norm wordt overschreden. Het aantal monsters dat per jaar op uw bedrijf wordt genomen wordt bepaald door de (verkoop)omzet van uw bedrijf.
Daarnaast delen wij onze kennis door middel van maandelijkse nieuwsbrieven.

Wanneer monstername?
Food Compass maakt een bemonsteringsschema op basis van een (sectorale) risico-analyse. Dit gebeurt in overleg met een deskundigenpanel en de NVWA. Bij het maken van de risico-analyse wordt onder andere gekeken naar (anonieme) residu-uitslagen uit het recente verleden. Van de deelnemende bedrijven wordt gevraagd het productassortiment bij Food Compass op te geven zodat de monstername van producten kan worden afgestemd op de beschikbaarheid van die producten bij de bedrijven. Gegevens over de locaties en welke monsters op welk bedrijf worden genomen, worden niet aan het deskundigenpanel of de NVWA bekend gemaakt.
 
Het principe van monitoring betekent niet dat elk bedrijf automatisch maandelijks wordt bezocht. Afhankelijk van het soort product en de beschikbaarheid ervan, worden bedrijven geselecteerd voor monstername. Is er aanvoer van verse, ongesneden groente en fruit op uw bedrijf, dan worden de producten door de onafhankelijke inspectie-instelling Kiwa AQS bemonsterd. U krijgt kort tevoren bericht wanneer dit plaatsvindt. De monsters krijgen een uniek monsternummer, zodat u dit zelf kunt koppelen aan andere gegevens over het product (zoals ras, toeleverancier, partij e.d.).
Is er een partij op uw bedrijf waarvan u niet zeker weet of het voldoet aan de voedselveiligheidseisen, of heeft u een afnemer die vraagt om een analyserapport, dan kunt u Food Compass inschakelen voor extra monstername. Meer informatie vindt u in de rubriek Extra monsters.
 
Wat gebeurt er met de analyseresultaten?
De genomen monsters worden naar een QS geaccrediteerd laboratorium gebracht voor analyse. De analyseresultaten worden anoniem ingebracht in de residudatabank van Food Compass. De analyseresultaten worden uiteraard ook teruggekoppeld naar het betrokken bedrijf. Dit gebeurt per email en/of per post. Het bedrijf kan via een toegangscode alle resultaten van eigen residu-analyses in het Food Compass portaal zien onder 'analyseresultaten'. Data van de hele sector kan opgevraagd worden in het portaal onder 'EWRS'.
 
Overschrijding van de norm?
Bij een overschrijdingen van de residunorm (MRL) wordt dit direct aan de betreffende Food Compass deelnemer teruggekoppeld. Deze verneemt dan van Food Compass welke stappen moeten worden ondernomen. Food Compass onderzoekt ook of er bij de MRL-overschrijding een mogelijk risico voor de volksgezondheid bestaat. Als dat het geval is dan wordt er een EWRS-bericht ('Rapid Alert' of 'Early Warning') uitgestuurd met vermelding van type product, herkomstland en aangetroffen stof. Alle Food Compass deelnemers en deelnemers aan het EWRS ontvangen dat EWRS-bericht. Dit bericht is anoniem: de naam van het bedrijf waar de overschrijding is geconstateerd, wordt er niet in genoemd. Een overzicht van alle MRL-overschrijdingen (dus zonder en met risico voor de volksgezondheid) geeft Food Compass in haar maandelijkse nieuwsbrief.
 
MRL-databases
De Europese Commissie beheert een pesticiden database waarin te vinden is wat de Europese normen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn Voor veel werkzame stoffen geven zij ook aan hoe groot de acute giftigheid (ARfD) van een werkzame stof is. Klik hier voor de EU Pesticiden Database.
In Nederland heeft het GroentenFruit Huis het beheer over een portaal waar alle mrl's makkelijk te vinden zijn op een groot assortiment producten maar ook onder andere de Europese en Russische MRL's. Ook kan men er zelf uitrekenen of een bepaald residu-gehalte een mogelijk risico voor de volksgezondheid veroorzaakt. In het portaal zijn daartoe de acute giftigheid (ARfD) van veel werkzame stoffen opgenomen, evenals de Nederlandse en Duitse consumptiegegevens. Tuinbouwondernemers kunnen lid worden via www.groentenfruithuis.nl